Hvad Vi Laver

Nyt fra kommunen


Formål

Vandrådets formål er primært at virke som kontaktorgan for nærmere samarbejde mellem alle almene vandværker i Hjørring Kommune i alle forhold af fælles interesse, herunder at optræde som forhandler for og med de enkelte vandværker i deres forhold til off. myndigheder, specielt med henblik på koordinering af vandindvindingsrettigheder, vandforsyningsplaner, kildepladsbeskyttelse, regulativer, vandforsyning i det åbne land, vandanalyser m.m..
Vandrådet kan i øvrigt bistå vandværkerne i spørgsmål af vandteknisk, administrativt og økonomisk art, hvor der er tale om fællesinteresser, f.eks. vedr. nødforsyninger, ringledninger, lækagesporinger m.m..